توضیحات بیمه مسافرتی

 

بیمه نامه حوادث مسافرتی خارج از کشور.

 
پوشش بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور تامینی است مناسب برای کسانی که به قصدگردشگری و یادیدار از اقوام و یا خانواده خود، شرکت در سمینارها و یا کارهای اداری یا تجاری و ... بهخارج از کشورمسافرت می نمایند. خریداران این بیمه نامه یا با قصد و اطلاع خود و یا با در خواستسفارتخانه کشور مقصد اقدام به دریافت این بیمه نامه می نمایند
نکات مهم بیمه نامه
 
 
-1 در صورت بروز هرگونه خسارت مالی و جانی ، بیمه شده موظف است حداکثر ظرف168 ساعت ) 7روز (مراتب را به اطلاع شرکت امداد رسانبرساند.) خسارت وارده پس از این مدت منتفی تلقی خواهد شد.(
2- در صورتی که بیمه شده طبق شرایط پیوست تقاضای ابطال بیمه نامه را داشته باشد در ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور آن باید نسبت به ابطال آناقدام نماید. پس از مدت مذکور بیمه نامه غیر قابل ابطال و حق بیمه قابل برگشت نخواهد بود.
تبصره- در صورت عدم ارائه ویزا از جانب سفارت مربوطه به بیمه شده؛ بیمه گر با دریافت کلیه نسخ بیمه نامه و نامه سفارت مبلغ 40000ریال و درصورت لغو مسافرت علیرغم صدور ویزا مبلغ 60000ریال بابت هزینه ابطال از حق بیمه کسر خواهد نمود.
-3 خسارت فقط در محل وقوع حادثه و یا بیماری و به ارز پرداخت خواهد شد.
-4 چنانچه بیمه شده شخصا و بدون موافقت قبلی شرکت امدادرسان رایز شوتز ، هزینه هائی را متحمل شود، هزینه های مذکور شامل جبرانخسارت نخواهد شد.
-5اعلام خسارت در مورد بیماریهای موجود، قبلی، ادامه دار و یا وضعیتی که بیمه شده از آن آگاه و بعلت آن تحت درمان بوده غیر قابل رسیدگی وپرداخت است.
-6بیمه نامه های صادره برای سفرهای متعدد بیمه شده در طول مدت بیمه نامه معتبر است مشروط بر این که مدت سفر بیش از 92 روز متوالینباشد.کمک رسانی فقط به مسافرانی که کمتر از 92 روز متوالی خارج از ایران باشند، انجام خواهد شد.
تبصره- در بیمه نامه های بلند مدت 6 ماهه و یکساله، شرط حداکثر طول هر سفر 92 روز به قوت خود باقی است.
-7شروع پوشش این بیمه نامه از زمان خارج شدن بیمه نامه از مبادی خروجی کشور به شرح مندرج در گذرنامه می باشد.
-8 نرخ حق بیمه بر اساس مدت سفر، منطقه سفر و سن بیمه شدگان محاسبه و منظور می گردد.
-9این بیمه نامه محدودیت سنی ندارد.
-10افرادی که مدت و مقصد سفر آنها یکسان باشد گروه تلقی می گردند و می توانند به صورت گروهی نسبت به اخذ پوشش بیمه ای اقدام نمایندکه در این صورت مشمول تخفیفات نیز می گردند.
-11 این بیمه نامه فقط برای اتباع ایرانی و یا کسانی که ساکن و مقیم ایران باشند صادر می شود.
12- هزینه های پزشکی ناشی از حوادثی که در اثر انجام کارهای سخت ایجاد می شود شامل پوشش این بیمه نامه نمی باشد. )کارهایی که درصدخطر آنها بالاست نظیر کارگران ساختمانی. (
-13 بیمه شده در مورد هزینه هائی که مستقیم یا از طرف وی بدون اعلام به مراکز شرکت خدمات دهنده کسب موافقت قبلی آنها متحمل شدهاست مشمول جبران خسارت نخواهد بود
.
فصل اول - تعاریف
 
 
-1 بیمه شده: همان بیمه گزار بوده و عبارتست از دارنده بیمه نامه معتبر مسافرتی صادره از سوی شرکت بیمه ملت.
2-اعضای بلافصل خانواده: شامل همسر، فرزندان) دارای سن 18 سال و کمتر (، والدین و یا هر شخص همراه بیمه گزار که به صورت دائم با بیمه گزارزندگی می کنند.
-3 کشور محل اقامت: همان محل اقامت دائم و یا سکونت بیمه گزار است که در این بیمه نامه، کشور ایران می باشد.
-4 بیماری: هر گونه تغییر در سلامتی بیمه گزار در طول مدت اعتبار بیمه نامه است که قانوناً توسط یک پزشک تشخیص و تائید شده و شامل هیچیک از دو گروه زیر نباشند:
-4-1 بیماری مادر زادی که در نتیجه عوامل ارثی یا عوارض دوران بارداری به هنگام تولد وجود داشته است.
-4-1 بیماری سابقه دار که بیمه شده پیش از اخذ بیمه نامه به آن مبتلا بوده است.
-5 بیماری حاد: هر گونه تغییر در سلامتی بیمه شده که نیازمند بستری شدن در بیمارستان بوده و بنا به نظرگروه پزشکی "شرکت امداد رسان رایزشوتز" بیمه گزار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده بازداشته و یا اینکه با خطر مرگ وی همراه باشد.
6- صدمات جسمانی: عارضه پزشکی است که به واسطه یک عامل ناگهانی ، قهری و خارج از اراده و کنترل بیمه گزار در طول مدت اعتبار بیمه نامهپدید آمده باشد.
7-صدمات جسمانی حاد: صدماتی که بنا به نظر گروه پزشکی "شرکت امدادرسان رایز شوتز"بیمه گزار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شدهبازداشته و یا اینکه با خطر مرگ وی همراه باشد.
-8 پوشش و گستره آن :"شرکت امداد رسان رایز شوتز" بلافاصله مساعدت های ذکر شده مندرج در فصل دوم بیمه نامه را به علت بیماری و حوادثناگهانی ناشی از وقایع غیر قابل پیش بینی در طول سفر بیمه گزار و در خارج از کشور محل اقامت وی به بیمه گزار ارائه خواهد نمود، مشروط بر آنکهبیماری یا حادثه مذکور خارج از حوزه جغرافیایی مشخص شده و نیز مدت سفر بیمه گزار مندرج در بیمه نامه )تاریخ اعتبار بیمه نامه( حادث نگردیدهباشد. مفاد این بیمه نامه پس از اتمام سفری که بیمه نامه به خاطر آن ابتیاع گردیده و یا ورود بیمه گزار به محل اقامت خود، هرکدام که زودتر حادثشود، از درجه اعتبار ساقط می گردد.
تذکر مهم: بیمه نامه های صادره طولانی مدت برای سفرهای متعدد بیمه گزار در طول مدت مدت بیمه نامه در صورتی دارای اعتبار است که مدت هرسفر از 92 روز متوالی بیشتر نباشد.
 
فصل دوم - مزایا
 
 
" شرکت امداد رسان رایز شوتز" خدمات زیر را تنها به هنگام سفر بیمه گزار در خارج از کشور محل اقامت وی ارائه خواهد نمود مشروط بر این که مدتسفر از 92 روز متوالی بیشتر نباشد
.
 
الف : پوشش ها و مزایای شخصی
 
 
-1 الف- هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان خارج از کشور
 
 
در صورت بروز بیماری یا صدمات جسمانی بیمه گزار در خارج از کشور محل اقامت وی "شرکت امداد رسان رایز شوتز" هزینه های معمول، متداول لازمو معقول بستری در بیمارستان، جراحی، معاینات پزشکی و داروی تجویزی از سوی پزشک بیمه گزار را تا سقف50،000 یورو تقبل خواهد نمود. گروهپزشکی "شرکت امداد رسان رایز شوتز" برای نظارت بر ارائه درمان شایسته به بیمه گزار با مراکز درمانی و پزشکان معالج تماس های تلفنی لازم رابرقرار خواهد نمود.
فرانشیز: 25 یورو در هر مورد خسارت است )به استثنای صدمات جسمانی حاد و یا بستری شدن دربیمارستان بیش از 24 ساعت(.
-2 الف- جابجایی یا بازگرداندن بیمه گزار به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه
در صورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه گزار، "شرکت امداد رسان رایز شوتز" نسبت به انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی بهکشور محل اقامتش اقدام خواهد نمود. با توجه به موقعیت یا وخامت حال بیمه گزار، گروه پزشکی "شرکت امداد رسان رایز شوتز" در مورد مرکزدرمانی ای که باید بیمه گزار به آن انتقال یابد و یا لزوم بازگرداندن وی به کشورش تصمیم گیری خواهد نمود . سپس گروه پزشکی" شرکت امدادرسان رایز شوتز " طی تماس های تلفنی لازم با مراکز درمانی و پزشکان معالج بیمه گزار در مورد انتقال یا بازگرداندن وی با مناسب ترین وسیله،تصمیم گیری می نماید . در مورد حوادث جزیی و یا بیماری هایی که به صورت سرپایی مداوا می شوند و به اعتقاد گروه پزشکی "شرکت امداد رسانرایز شوتز" بازگشت بیمه گزار به کشورش مورد نیاز نباشد، انتقال وی به مکانی که کمک های پزشکی کافی در دسترس باشد، به وسیله آمبولانسیا سایر وسایط نقلیه انجام خواهد گردید.
-3 الف-پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی
"شرکت امداد رسان رایز شوتز" در صورت نیاز، هزینه های فوری دندانپزشکی را به بیمه گزار در خارج از کشور محل اقامت وی تا سقف 300 یوروپرداخت می نماید.
فرانشیز: 25 یورو در هر مورد خسارت دندانپزشکی است. این هزینه ها به معالجه دندان درد، درمان عفونت و کشیدن دندان محدود می گردد.
-4 الف- بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گزار به کشور
به محض بستری شدن بیمه گزار به دلیل بیماری ناگهانی و یا حادثه به مدت بیش از10روز و یا فوت وی "شرکت امداد رسان رایز شوتز" هزینهبازگشت یک نفر از اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گزار به کشور مبدا)محل اقامت( را در صورت عدم توانایی به سفر با وسیله نقلیه شخصی خودو یا وسیله نقلیه ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته بود، تقبل خواهد نمود.
5-الف- بازگرداندن جسد متوفی
در صورت فوت بیمه گزار "شرکت امداد رسان رایز شوتز" تمهیدات لازم برای انتقال و بازگرداندن جسد وی را اتخاذ نموده و هزینه های مربوط به انتقالجسد بیمه گزار به محل خاکسپاری یا مراسم تحریم در کشور محل اقامت وی را تقبل می نماید.
تبصره : پرداخت هزینه های مربوط به خاکسپاری یا مراسم ترحیم از این پوشش مستثنی می باشد.
6-الف - سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده
در صورتی که بیمه گزار به علت حوادث یا بیماری مشمول این بیمه نامه بیشتر از 10 روز در بیمارستان بستری شود، "شرکت امداد رسان رایز شوتز"مخارج انتقال یکی از اعضای بلافصل خانواده وی را از کشور محل اقامت بیمه گزار، از جمله هزینه رفت و برگشت به محل بستری شدن و مخارجاقامت تا سقف 85 یورو برای هر روز، حداکثر به مدت 10 روز و تا مبلغ 850 یورو را پرداخت خواهد نمود.
7- الف- بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده
هنگامی که بیمه گزار به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده) تا بستگان درجه دوم ( خود ناچار به توقف سفر شود، چنانچه وی قادر به سفر باوسیله نقلیه ای که برای سفر اجاره شده است نباشد، "شرکت امدادرسان مفری" هزینه سفر او به کشور محل اقامتش را پرداخت خواهد نمود.بیمه گزار بایستی دلایل، اسناد یا گواهی هایی که موجب توقف سفر وی شده است )گواهی فوت( را به "شرکت امدادرسان رایز شوتز" ارائه نماید.
-8 الف- تحویل دارو
"شرکت امداد رسان رایز شوتز" هزینه های ارسال اضطراری دارو در صورت فقدان آن در محل اقامت بیمه گزار را، در صورتی که توسط پزشک معالجوی، حتی پیش از سفر تجویز شده است، پرداخت خواهد نمود.
-9الف- ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری
"شرکت امداد رسان رایز شوتز" مسئولیت ارسال پیام های اضطراری بیمه گزار را در ارتباط با حوادث مشمول پوشش این بیمه نامه بر عهده خواهدگرفت. به تقاضای بیمه گزار، "شرکت امداد رسان رایز شوتز" اطلاعات عمومی مرجع درمانی نظیر پزشکان، متخصصین، دندانپزشکان یا پیراپزشکاننزدیک به محل، نشانی بیمارستان ها، مراکز پزشکی، داروخانه ها و آمبولانس ها را به استثنای مراکزتشخیصی– درمانی در اختیار بیمه گزار قرارخواهد داد.
 
-10الف- حواله تضمینی وجوه نقد
"شرکت امدادرسان رایز شوتز" وجوه مربوط به هر نوع وثیقه قانونی از جانب بیمه گزار تا سقف حداکثر850 یورو را حواله خواهد نمود. بیمه گزار میبایست مبلغ مورد تقاضا را از قبل از دفاتر رسمی " شرکت امداد رسان رایز شوتز" در ایران، به صورت چک بانکی، حواله یا پول نقد به سپرده گذارد.
-11 الف-حواله وجوه نقد
چنانچه بیمه گزار در طول مسافرت به خارج از کشور در نتیجه سرقت ، مفقود شدن بار ، بیماری یا حادثه ) که می تواند از طریق مدارک مربوطه نظیررسید ، تائیدیه ، شکواییه رسمی و ... به اثبات برسد( پول نقد خود را از دست بدهد،" شرکت امداد رسان رایز شوتز" به شرط سپرده گذاری مبلغمورد تقاضا در قالب چک بانکی، حواله یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران نسبت به حواله حداکثر850 یورو اقدام خواهد نمود.
12- الف-فقدان گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور
در صورت فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گزار در خارج از کشور"شرکت امداد رسان رایز شوتز"هزینه های لازم برای تهیهگذرنامه، گواهینامه رانندگی، شناسنامه المثنی و یا مدارک کنسولی مشابه تا سقف 200 یورو را تقبل خواهد نمود.
-13 الف- معاضدت حقوقی
"شرکت امداد رسان رایز شوتز" هزینه های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث در دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی در خارج از کشوررا تا سقف حداکثر1500 یورو و یا معادل آن )به ارز کشور مورد دعوی( پوشش خواهد داد.
ب : پوشش ها و مزایای مربوط به بار همراه مسافر
پرداخت هزینه های مربوط به بار و مایملک شخصی بیمه گزاران مطابق فهرست )مندرج در بند ب( و بر اساس شرایط زیر ارائه خواهد گردید:
تذکر مهم: اصل تائیدیه حمل بار یا شکواییه موید وقوع فقدان یا حادثه برای بار در کلیه موارد می بایست به "شرکت امداد رسان رایز شوتز" ارائهشود.
-1 ب- جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما
در صورت فقدان بار توسط شرکت هواپیمایی حامل "شرکت امداد رسان رایز شوتز" علاوه بر خسارتی که حامل ملزم به پرداخت آن است، مابهالتفاوت آن را تا سقف حداکثر 210 یورو برای مجموعه بار و لوازم تحویل شده به هواپیما، به بیمه گزار پرداخت خواهد نمود. به همین منظور بیمه گزارباید فهرستی از مشخصات و محتویات، از جمله قیمت و تاریخ خرید تخمینی هر قلم کالا و همچنین میزان خسارت پرداختی توسط شرکت حامل رابه"شرکت امدادرسان رایز شوتز" ارائه نماید. پرداخت خسارت بر اساس روش توصیه شده به وسیله سازمان های بین المللی حمل بار محاسبهخواهد شد. حداقل زمان لازم برای مفقود دانستن دائم بار همراه مسافر، توسط شرکت حامل تعیین می شود و از 21 روز کمتر نمی باشد. پول، جواهرات، کارتهای اعتباری و هر گونه سند از شمول این تعهد مستثنی می باشند.
-2 ب- جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر
در صورتی که بار همراه مسافر ثبت شده باشد،" شرکت امداد رسان رایز شوتز" هزینه تاخیر در ورود بار همراه وی را مشروط به آن که شرکتهواپیمایی مربوط وابسته به"یاتا" باشد پس از گذشت حداقل 6 ساعت تاخیر برای خرید ملزومات اساسی و حداکثر تا سقف 100یورو پوشش میدهد. در کلیه موارد، اسناد موید وقوع حادثه که با تائید شرکت هواپیمایی مربوطه رسیده باشد، می بایست منضم به درخواست خسارت بیمه گزارباشد.
 
 
-3 ب- یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی
"شرکت امداد رسانی رایز شوتز" راهنمایی های لازم در خصوص نحوه گزارش سرقت یا فقدان بار و ملزومات شخصی را به بیمه گزار ارئه نموده وبرای یافتن آن همکاری خواهد نمود. در صورت یافته شدن ملزومات مذکور، شرکت حمل کننده، انتقال آن را به مقصد مورد نظر بیمه گزار یا کشور محلاقامت وی بر عهده خواهد گرفت. در این صورت، بیمه گزار متعهد به عودت خسارت دریافتی در زمینه فقدان بار بر اساس این بیمه نامه خواهد بود.
پ : پوشش تاخیر در حرکت
در صورتی که وسیله نقلیه عمومی مورد استفاده بیمه گزار حداقل6 ساعت تاخیر حرکت داشته باشد،"شرکت امدادرسان رایز شوتز" به شرط ارائهنسخه اصلی صورت حساب های مربوطه، هزینه های اضافی تقبل شده به دلیل این تاخیر)از قبیل هزینه های حمل ونقل، اقامت در هتل و همچنینغذا( تا سقف های مندرج در موارد زیر را به وی جبران خواهد نمود:
-1 پ- در صورتی که تاخیر بیش از 6 ساعت باشد ، تا سقف 45 یورو
-1 پ- در صورتی که تاخیر بیش از 12 ساعت باشد ، 45 یورو اضافه بر بند 1- پ
-3 پ- در صورتی که تاخیر بیش از 18 ساعت باشد ، 45 یورو اضافه بر بند 2- پ
-4 پ- در صورتی که تاخیر بیش از 24 ساعت باشد ، 45 یورو اضافه بر بند 3- پ
حداکثر سقف تعهد بابت کلیه موارد فوق 180 یورو می باشد. هر گونه تاخیر ناشی از اعتصاب کارکنان شرکت های هواپیمایی، فرودگاه های مبدا ومقصد و یا شرکت های خدماتی طرف قرارداد آن ها و همچنین تاخیر های مربوط به پروازهای چارتر و غیر عادی از این تعهد مستثنی می باشند.
شرایط و محدودیت های مربوط به بند پ )تاخیر در حرکت( عبارتند از:
-1 پیش از آن که درخواست خسارتی به موجب این بخش از بیمه نامه مورد بررسی قرار گیرد، بیمه گزار می بایست تاییدیه کتبی در مورد تاریخ وزمان حرکت و دلایل تاخیر را از شرکت حامل یا نمایندگان آنها دریافت نماید.
2-خسارت های مربوط به این بخش از تعهدات از زمانی که به موجب تاییدیه روز و جا، برای حرکت بیمه گزار مقرر بوده است، محاسبه خواهد شد.
فصل سوم - شرایط مسئولیت
-1 در صورت بروز هر گونه خسارت، مسئولیت"شرکت امداد رسان رایز شوتز" مشروط به تقاضای بیمه گزارنسبت به غرامت یا منافعی است که تابعشرایط این بیمه نامه باشد.
2-در صورت بروز هر گونه خسارت ناشی از این بیمه نامه، بیمه گزار:
الف - هر گونه تمهیدات لازم برای به حداقل رساندن خسارت را اتخاذ خواهد نمود.
ب - ضمن تماس تلفنی در اسرع وقت با"شرکت امداد رسان رایز شوتز" خسارت را اعلام و منافع مورد نیازرا مشخص خواهد ساخت.
پ - کلیه اطلاعات مربوطه را در اختیار"شرکت امداد رسان رایز شوتز" قرار خواهد داد.
ت - هیچ گونه مسئولیتی را در قبال تعهدات بیمه گر نپذیرد.
-3 در صورتی که هر یک از خدمات منافع مشمول این بیمه نامه قبلا تحت پوشش بیمه دیگری قرارگرفته باشد، "شرکت امدادرسان رایز شوتز"مسئولیتی درقبال آن نخواهدداشت.
-4 "شرکت امداد رسان رایز شوتز" هر گونه هزینه ای را که از پیش مورد تصویب قرار نگرفته، جبران ننموده و یا جبران آن را مورد بررسی قرار نخواهدداد.
هزینه های از پیش تصویب شده می بایست شامل شماره خسارت دریافتی از"شرکت امداد رسان رایز شوتز" پیش از ارسال رسید های رسمی ونامه حاوی دلایل و شرایط عدم دریافت مستقیم هزینه های ادعایی خدمات از"شرکت امدادرسان رایز شوتز" باشد.
فصل چهارم – استثنائات عمومی
-1 موارد زیر به عنوان اصول کلی از پوشش ها و مزایای این بیمه نامه مستثنی می باشند:
-1-1 مواردی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه سو نیت بیمه گزار، مشارکت وی در اقدامات جنایی یا ناشی از اعمال تقلب آمیز و یا بیتوجهی و بی احتیاطی جدی وی، حاصل شده باشد.
2-1-عوامل و بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، رانش زمین، آتشفشان، طوفان های موسمی غیر طبیعی، سقوط اجسام از فضا، شهاب ثاقب و بهطور کلی هر گونه پدیده خارق العاده جوی، هوایی، زمینی و یا وابسته به امور زمین شناسی.
-1-3 وقایع ناشی از تروریسم، نافرمانی یا آشوب های گروهی.
-1-4 وقایع یا اقدامات نیروهای مسلح یا نیروهای امنیتی در زمان صلح.
5-1- جنگ، با اعلام یا بدون اعلام قبلی و هر گونه درگیری یا مداخله بین المللی با استفاده از زور و خشونت.
6-1 -موارد ناشی از انرژی و پرتوهای هسته ای.
-1-7 موارد ناشی از حضور بیمه گزار در شرط بندی، درگیری و نزاع به استثنای دفاع مشروط و یا ضرورت.
-1-8 بیماری و یا صدمات جسمانی که پیش از خسارت وجود داشته است.
-1-9موارد ناشی از شرکت بیمه گزار در رقابت ها، ورزش ها و آزمایش های مقدماتی و یا آموزشی.
-1-10مبادرت به انجام ورزش های زیر:
مسابقات اتومبیلرانی و موتور سواری به هر روش، مسابقه شکار بزرگ در خارج از قلمروی اروپا، غواصی زیر آب با استفاده از کپسول هوا، قایقرانی درآب های بین المللی با وسیله ای که برای حمل و نقل عمومی مسافر ساخته نشده است، اسب سواری، کوهنوردی، غار نوردی ، مشت زنی،کشتی به هر شیوه، ورزش های رزمی، چتر بازی، بالن سواری، سقوط آزاد، گلایدینگ و به طور کلی هر گونه ورزش و تفریح که عرفا خطرناک تلقی می گردد.
-1-11 حضور در رقابت ها و تورنمنت هایی که به وسیله فدراسیون های ورزشی یا سازمان های مشابه برگزار می شوند.
-1-12 اسکی و یا سایر ورزش های مشابه زمستانی و تابستانی خطرناک.
-1-13 اشخاص مقیم دائم و یا دانشجویان خارج از ایران.
-1-14 استفاده از وسایل غیر مجاز ناوگان هوایی برای حمل ونقل عمومی مسافر و همچنین چرخ بال به عنوان مسافر یا خدمه.
-1-15حوادث ناشی از ریسک های شغلی بیمه گزار که طبق قانون به عنوان حوادث شغلی یا کار قلمداد می شوند.
-2علاوه بر استثنائات فوق، موارد زیر نیز خارج از شمول این بیمه نامه می باشند:
-2-1 خدماتی که راسا به وسیله بیمه گزار، بدون اطلاع و موافقت قبلی،"شرکت امداد رسان رایز شوتز" و یا"شرکت گلف اسیست" به استثنای مواردضروری انجام پذیرد. در موارد ضروری بیمه گزار باید اسناد و نسخه های اصلی صورت حساب ها را به شرکت ارائه نماید.
-2-2عوارض یا صدمات جسمانی ناشی از بیماری های مزمن یا بیماری هایی که پیش از تاریخ شروع این بیمه نامه وجود داشته است.
-2-3مرگ ناشی از خودکشی و صدمات جسمانی و عواقب ناشی از اقدام به آن.
-2-4موارد ناشی از بیماری ها و یا آسیب های ایجاد شده بر اثر مصرف ارادی الکل، مواد سمی، مواد مخدر یا داروهای فاقد نسخه پزشکی وهمچنین هر گونه بیماری روانی یا عدم تعادل روحی.
-2-5موارد ناشی از امتناع یا تاخیر بیمه گزار يا اشخاص مسئول وی در انتقال به مراکز درمانی پیشنهاد شده به وسیله "شرکت امداد رسان رایزشوتز" و مورد توافق بخش پزشکی آن.
-2-6درمان های توانبخش.
-2-7 پروتز، وسایل کمک ارتوپدی یا ارتودنسی و همچنین عینک.
-1-8 موارد ناشی از حاملگی و زایمان و عوارض ناشی از آن و یا سقط جنین.
-2-9موارد ناشی از باری که به خوبی بسته بندی یا شناسایی نشده و همچنین بار شکننده و یا موارد فاسد شدنی.
-2-10 مساعدت یا جبران خسارت برای حوادث واقع شده در طول سفر، در هر یک از شرایط زیر:
الف- پیش از شروع اعتبار بیمه نامه.
ب- با هدف انجام معالجات پزشکی.
پ - پس از تشخیص یک بیماری صعب العلاج.
11-2-هزینه هایی که در کشور محل اقامت بیمه گزار پیش آید، هزینه هایی که در خارج از چارچوب اجرای بیمه انجام گیرد و در هر صورت، هزینههایی که پس از انقضای تاریخ بیمه نامه و یا پس از گذشت 11 روز متوالی از تاریخ شروع بیمه نامه، صرفنظر از مفاد بندهای ضمیمه یا مندرجاتشرایط خصوصی بیمه نامه، توسط بیمه گزار تقبل گردد.
-3 "شرکت امداد رسان رایز شوتز"در صورتی که به دلیل قوای قهریه نتواند هر یک از خدماتی را که به طور اخص در این بیمه نامه در نظر گرفته شدهبه مرحله عمل در آورد، از مسئولیت مبرا می باشد.
فصل پنجم – مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده
-1 گذرنامه )ذکر شماره گذرنامه(.
-1 بیمه نامه درمان مسافران عازم به خارج از کشور )ذکر شماره بیمه نامه(.
-3 نام و مشخصات کامل حادثه دیده و نام کامل بیمه گزار اصلی.
-4 محل دقیق اقامت در طی مسافرت )شامل هتل ، شهر ، آدرس و شماره تلفن(.
نحوه ابطال بیمه نامه مسافرتی خارج از کشور
در بعضی موارد بیمه گزار به علت عدم صدور ویزای سفر و یا انصراف از مسافرت در خواست ابطال بیمه نامه خود را دارد که در چنین شرایطی بیمهنامه فوق بدین صورت باطل می گردد : در صورت عدم ارائه ویزا از جانب سفارت مربوطه به بیمه شده، بیمه گر با دریافت کلیه نسخ بیمه نامه و نامه سفارت مبلغ 40،000 ریال و در صورت لغو مسافرت علیرغم صدور ویزا )انصراف بیمه گزار( مبلغ 60،000ریال بابت هزینه ابطال از حق بیمه کسر خواهدنمود، در صورتی که انصراف از سفر توسط بیمه گزار ) بیمه شده ( قبل از صدور ویزا باشد، با ملاحظه اصل پاسپورت که در آن مهر صدور ویزا نخوردهباشد ابطال انجام خواهد شد.لازم به توضیح است در مواردی که ویزا صادر شده باشد و در خواست ابطال ناشی از انصراف بیمه گزار باشد علیالقاعده تا اتمام مهلت ویزا امکان ابطال بیمه نامه فراهم نیست زیرا که مشخص نیست که متقاضی واقعا از سفر منصرف شده و یا آنکه پس از اخذویزا قصد ابطال را دارد. در صورتی که بیمه شده این بیمه نامه طبق شرایط پیوست تقاضای ابطال بیمه نامه را داشته باشد در ظرف مدت شش ماه ازتاریخ صدور آن باید نسبت به ابطال آن اقدام نماید پس از مدت مذکور بیمه نامه غیر قابل ابطال و حق بیمه قابل برگشت نخواهد بود.
مفهوم Multiple
در بیمه نامه هایی که به صورت Multiple صادر می شوند ، بیمه گزار می تواند از یک بیمه نامه ای که به صورت Multiple صادر می شود تا پایان مدتپوشش چندین بار استفاده نماید .به طور مثال اگر بیمه نامه ای با مدت یکسال و به صورت Multiple صادر گردد ، بیمه شده می تواند از تاریخ اولینخروج از کشور به مدت یکسال از بیمه نامه استفاده نماید.این نوع بیمه نامه جهت کسانی که کثیرالسفر می باشند مناسب است. در ادامه مناطقمختلف بیمه مسافرین خارج از کشور ) رایز شوتز( معرفی می گردد:
-1 منطقه یک
منظور از منطقه یک همه کشورهای جهان می باشد. برای صدور بیمه نامه در منطقه یک هیچ گونه محدودیت سنی وجود نداشته و سقف تعهداتبیمه ای در این منطقه 50،000 یورو می باشد.
-1 منطقه دو
منظور از منطقه دو همه کشورهای جهان به جزء امریکا و کانادا و ژاپن می باشد. برای صدور بیمه نامه در این منطقه محدودیت سنی وجود ندارد وسقف تعهدات 50000 یورو می باشد.
-3 منطقه سه
منظور از منطقه سه، خاورمیانه و کشورهای افریقایی و ترکیه است
کشورهای خاورمیانه در این منطقه شامل: مصر، سودان، یمن، سوریه، اردن، لبنان و فلسطین می باشد. کشور عراق بطور استثناء دارای طرحجداگانه ای برای صدور بیمه نامه می باشد. در این منطقه نیز مسافرین محدودیت سنی نداشته و لیکن از نظر مدت زمان اعتبار محدود و حداکثر 92روز تعیین شده است. همچنین میزان سقف تعهدات بیمه ای در این منطقه 10000 یورو می باشد.
-4 منطقه چهار
منظور از منطقه چهار، کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل : بحرین، کویت، عمان، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی می باشد. در اینمنطقه نیز محدودیت سنی وجود نداشته ولی دارای محدودیت زمانی حداکثر 92 روز می باشد. همچنین سقف تعهدات بیمه ای در این منطقه نیز10000 یورو می باشد.
5- منطقه پنج
منظور از منطقه پنج، صرفا کشور عراق می باشد. برای مسافرت به این کشور هم محدودیت سنی وجود نداشته و تنها محدودیت زمانی حداکثر 92روز وجود دارد. حداکثر تعهدات بیمه ای در این منطقه 10000 یورو می باشد.
-6,7 منطقه شینگن
در این مورد، منظور 28 کشور عضو شینگن می باشد. که عبارتند از: آلمان، ایتالیا، اسپانیا، پرتقال، هلند، بلژیک، سوئد، نروژ، لوکزامبورگ، فنلاند،دانمارک، لیتوانی، لتونی، لهستان، مجارستان، اتریش، استونی، اسلواکی، اسلوانی، چک، ایسلند، مالت، یونان، قبرس، بلغارستان، رومانی وسوئیس.
در مورد شینگن گلد) طلائی( حداکثر پوشش بیمه ای 50000 یورو و در مورد شینگن حداکثر پوشش بیمه ای30000 یورو میباشد. در این منطقه نیزمحدودیت سنی وجود ندارد. در این خصوص، واحد صدور یا نماینده بایستی با توجه به درخواست و انتخاب بیمه گزار برای اخذ ویزای کشور مقصد، بهصورت اجباری )تعیین شده از طرف سفارتخانه مربوطه ( و یا به صورت اختیاری می تواند بیمه نامه شینگن طلائی و یا شینگن )معمولی ( را صادرنماید.
-8 دانشجویان منطقه یک
منظور دانشجویانی هستند که برای تحصیل وارد کشور های منطقه یک ) همه کشورهای جهان ( می شوند. در این مورد نیز محدودیت سنی وجودنداشته و از نظر زمانی برای دو دوره شش ماهه و یکساله قابل صدور است. حداکثر تعهدات بیمه ای در این مورد50000 یورو می باشد.
-9دانشجویان منطقه دو
منظور دانشجویانی هستند که برای تحصیل وارد کشور های منطقه دو ) همه کشور های جهان به جزء امریکا و کانادا و ژاپن ( می شوند. در این موردنیز محدودیت سنی وجود نداشته و از نظر زمانی بیمه نامه در دو دوره زمانی شش ماهه و یکساله قابل صدور و حداکثر تعهدات بیمه ای در این مورد50000 یورو می باشد.
نکات دیگر:
-1 چنانچه بیمه شدگان طی یک گروه با مدت )تاریخ شروع و انقضای یکسان ( و مقصد سفر یکسان نسبت به اخذ پوشش بیمه ای اقدام نمایند، میتوان تخفیف هایی به شرح جدول ذیل اعمال نمود:
گروه های از 10 نفر الی 20 نفر    5%
گروه های از 21 نفر الی 50 نفر    10%
گروه های از 51 نفر الی 100نفر    15%
گروه های از 101 نفر به بالا    25%
 
 
 
 
 
 
 
2- در صورت عدم صدور ویزا از طرف سفارتخانه کشور مقصد، بیمه گزار می تواند نسبت به فسخ بیمه نامه اقدام نماید که در این مورد لازم است درخواست فسخ بیمه نامه به همراه اصل بیمه نامه و کپی صفحات مربوط به عدم صدور ویزا را برای بیمه گر ارسال نماید که پس از بررسیهای لازم و باکسر مبلغ 40000 ریال از حق بیمه پرداختی، مانده آن به بیمه گزار برگشت داده خواهد شد. و لیکن چنانچه فسخ بیمه نامه بعلت انصراف بیمه گزاراز مسافرت به هر دلیلی باشد، اصل بیمه نامه و کپی تمام صفحات گذرنامه بایستی تحویل بیمه گر شده و با کسر مبلغ 60000 ریال، مانده حق بیمهبه بیمه گزار مسترد خواهد شد.
-3 اعتبار بیمه نامه از زمان خروج بیمه شده از کشور آغاز خواهد شد.
 
منطقه یک
(world wide)
منظور از منطقه یک همه کشورهاي جهان می باشد. سقف تعهدات بیمه ای در این منطقه 50.000 یورو
     تا 12 سال    13 تا 65 سال    66 تا 70 سال    71 تا 75 سال    76 تا 80 سال    81 تا 85 سال
1 الی 7 روز    206,010    412,020    618,030    824,040    1,030,050    1,236,060
8الی 15روز    41,202    824,040    1,236,060    1,648,080    2,060,100    2,472,120
16 الی 23 روز    505,760    1,011,520    1,518,370    2,024,130    2,530,980    3,036,740
24 الی 31 روز    547,180    1,094,360    1,641,540    2,188,720    2,736,990    3,284,170
32 الی 45 روز    824,040    1,648,080    2,472,120    3,296,160    4,120,200    4,944,240
46 الی 62 روز    897,070    1,795,230    2,692,300    3,590,460    4,487,530    5,385,690
63 الی 92 روز    1,367,950    2,736,990    4,104,940    5,473,980    6,841,930    8,210,970
93 الی 120 روز    1,915,130    3,831,350    5,747,570    7,662,700    9,578,920    11,495,140
121 الی 147 روز    2106970    4215030    6322000    8428970    10537030    12645090
6 ماهه(180 روز)    2,106,970    4,215,030    6,322,000    8,428,970    10,537,030    12,645,090
یکساله    2,570,220    5,140,440    7,710,660    10,280,880    12,851,100    15,421,320
پوشش هاي منطقه یک
هزينه هاي پزشکي و بستري شدن در بيمارستان تا سقف  50.000 يورو و فرانشيز25 يورو.
هزينه هاي فوري دندانپزشکي تا سقف 400 يورو و فرانشيز 25 يورو.
هزينه هاي تاخير در حرکت تا سقف 180 يورو.
هزينه هاي جابجايي يا بازگرداندن بيمه گزار به کشور در طول سفر در اثر بيماري يا حادثه به ميزان
هزينه هاي واقعي انجام شده.
بازگشت اعضاي بلافصل خانواده همراه بيمه گزار به کشور به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
سفر اضطراري يکي از اعضاي بلافصل بيمه گزار به کشور مبدا به دليل بستري بودن وي روزانه 85 يورو تا سقف 850 يورو.
هزينه هاي فقدان گذرنامه، گواهينامه رانندگي و شناسنامه در خارج از کشور تا سقف 200 يورو خدمات ارتباطي رايگان.
بازگشت اضطراري به کشور به دليل فوت يکي از اعضاي بلافصل خانواده به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
تحويل دارو به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
بازگرداندن جسد متوفي به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
حواله تضميني وجوه نقد تا سقف 850 يورو.
معاضدت حقوقي تا سقف 1500 يورو.
حواله وجوه نقد تا سقف 850 يورو.
یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصي به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
جبران خسارت فقدان بار تحويلي به هواپيما تا سقف 200 يورو.
جبران خسارت تاخير در ورود بار همراه مسافر تا سقف 250 يورو.
 منطقه دو
Worldwide Excluding USA&Canada &Australia&Japan))
منظور از منطقه دو همه کشورهای جهان به جزء آمریکا ، کانادا ،استرالیا و ژاپن می باشد سقف تعهدات 50.000 یور
     تا 12 سال    13 تا 65 سال    66 تا 70 سال    71 تا 75 سال    76 تا 80 سال    81 تا 85 سال
1 الی 7 روز    137,340    274,680    412,020    549,360    686,700    824,040
8الی 15روز    274,680    549,360    824,040    1,098,720    1,373,400    1,648,080
16 الی 23 روز    336,810    674,710    1,011,520    1,349,420    1,687,320    2,024,130
24 الی 31 روز    364,060    729,210    1,094,360    1,459,510    1,824,660    2,188,720
32 الی 45 روز    549,360    1,098,720    1,648,080    2,197,440    2,746,800    3,296,160
46 الی 62 روز    598,410    1,196,820    1,795,230    2,393,640    2,992,050    3,590,460
63 الی 92 روز    912,330    1,824,660    2,736,990    3,649,320    4,561,650    5,473,980
93 الی 120 روز    1,276,390    2,553,870    38,314,590    5,108,830    6,386,310    7,662,700
121 الی 147 روز    1,405,010    2,808,930    4,215,030    5,618,950    7,025,050    8,428,970
6 ماهه(180 روز)    1,863,900    3,727,800    5,591,700    7,455,600    9,319,500    11,150,700
یکساله    3,158,820    6288210    9770760    12635280    15794100    18952920
پوشش هاي منطقه دو:
هزينه هاي پزشکي و بستري شدن در بيمارستان تا سقف 50.000 يورو و فرانشيز 25 يورو.
هزينه هاي فوري دندانپزشکي تا سقف  400 يورو و فرانشيز 25 يورو.
هزينه هاي تاخير در حرکت تا سقف 180 يورو
هزينه هاي جابجايي يا بازگرداندن بيمه گزار به کشور در طول سفر در اثر بيماري يا حادثه به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
بازگشت اعضاي بلافصل خانواده همراه بيمه گزار به کشور به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
سفر اضطراري يکي از اعضاي بلافصل بيمه گزار به کشور مبدا به دليل بستري بودن وي روزانه  85 يورو تا سقف 850 يورو.
هزينه هاي فقدان گذرنامه، گواهينامه رانندگي و شناسنامه در خارج از کشور تا سقف  200 يورو.
خدمات ارتباطي رايگان.
بازگشت اضطراري به کشور به دليل فوت يکي از اعضاي بلافصل خانواده به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
تحويل دارو به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
بازگرداندن جسد متوفي به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
حواله تضميني وجوه نقد تا سقف 850 يورو.
معاضدت حقوقي تا سقف 1500 يورو.
حواله وجوه نقد تا سقف 850يورو.
يافتن و ارسال بار و ملزومات شخصي به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
جبران خسارت فقدان بار تحويلي به هواپيما تا سقف 200 يورو.
جبران خسارت تاخير در ورود بار همراه مسافر تا سقف 250 يورو.
منطقه سه
Middle east & African countries & Turkey ))
منظور از منطقه سه، کشورهاي خاورميانه و کشورهاي افريقايي و کشورترکيه است.
کشورهای خاورمیانه در این منطقه شامل سودان، عربستان، یمن، سوریه، اردن، امارات، لبنان، فلسطین، کویت، عمان،
قطر و بحرین می باشد. میزان سقف تعهدات بیمه ای در این منطقه 10.000 یورو
     تا 12 سال    13 تا 65 سال    66 تا 70 سال    71 تا 75 سال    76 تا 80 سال    81 تا 85 سال
1 الی 7 روز    70,850    109,000    204,920    300,840    376,050    451,260
8الی 15روز    98,100    147,150    283,400    588,600    735,750    773,900
16 الی 23 روز    119,900    196,200    359,700    699,780    874,180    1,049,670
24 الی 31 روز    163,500    272,500    436,000    732,480    915,600    1,098,720
32 الی 45 روز    294,300    419,650    708,500    1,242,600    1,553,250    1,863,900
46 الی 62 روز    320,460    534,100    872,000    1,281,840    1,602,300    1,922,760
63 الی 92 روز    457,800    763,000    1,253,500    1,831,200    2,289,000    2,746,800
93 الی 120 روز    640,920    981,000    1,635,000    2,563,680    3,204,600    3,845,520
121 الی 147 روز    961380    1922760    2884140    3845520    4806900    5768280
6 ماهه(180 روز)    961,380    1,922,760    2,884,140    3,845,520    4,806,900    5,768,280
یکساله    1,153,220    2,306,440    3,460,750    4,613,970    5,768,280    6,921,500
پوشش هاي منطقه سه:
هزينه هاي پزشکي و بستري شدن در بيمارستان تا سقف 10.000 يورو و فرانشيز 25 يورو.
هزينه هاي فوري دندانپزشکي تا سقف 400 يورو و فرانشيز 25 يورو.
هزينه هاي تاخير در حرکت تا سقف 180 يورو.
هزينه هاي جابجايي يا بازگرداندن بيمه گزار به کشور در طول سفر در اثر بيماري يا حادثه به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
بازگشت اعضاي بلافصل خانواده همراه بيمه گزار به کشور به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
سفر اضطراري يکي از اعضاي بلافصل بيمه گزار به کشور مبدا به دليل بستري بودن وي روزانه 85  يورو تا سقف 850 يورو.
هزينه هاي فقدان گذرنامه، گواهينامه رانندگي و شناسنامه در خارج از کشور تا سقف 200 يورو.
خدمات ارتباطي رايگان.
بازگشت اضطراري به کشور به دليل فوت يکي از اعضاي بلافصل خانواده به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
تحويل دارو به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
بازگرداندن جسد متوفي به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
حواله تضميني وجوه نقد تا سقف 850 يورو.
معاضدت حقوقي تا سقف 1500 يورو.
حواله وجوه نقد تا سقف 850 يورو.
يافتن و ارسال بار و ملزومات شخصي به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
جبران خسارت فقدان بار تحويلي به هواپيما تا سقف 100 يورو.
منطقه چهارGCC ))
منظور از منطقه چهار، کشورهاي حاشيه خليج فارس شامل : بحرین، کویت، عمان، عربستان سعودی، قطر و امارات
متحده عربی می باشد. سقف تعهدات بیمه ای در این منطقه نیز 10.000یورو
     تا 12 سال    13 تا 65 سال    66 تا 70 سال    71 تا 75 سال    76 تا 80 سال    81 تا 85 سال
1 الی 7 روز    62130    125350    187480    250700    313920    376050
8الی 15روز    123170    246340    370600    493770    618030    741200
16 الی 23 روز    144970    289940    434910    579880    725940    870910
24 الی 31 روز    15260    305200    458890    611490    765180    917780
32 الی 45 روز    258330    517750    776080    1035500    1294920    1553250
46 الی 62 روز    265960    533010    800060    1067110    1334160    1600120
63 الی 92 روز    382590    765180    1147770    1530360    1912950    2295540
93 الی 120 روز    53519    1070380    1606660    2141850    2678130    3213320
121 الی 147 روز    588600    1178290    1766890    2356580    2945180    3534870
6 ماهه(180 روز)    706320    1413730    2120050    2827460    3534870    4241190
یکساله    1201180    2403450    3605720    2626900    6009170    7211440
پوشش هاي منطقه چهار:
هزينه هاي پزشکي و بستري شدن در بيمارستان تا سقف 10.000يورو و فرانشيز 25 يورو.
هزينه هاي فوري دندانپزشکي تا سقف 400  يورو و فرانشيز 25 يورو.
هزينه هاي تاخير در حرکت تا سقف  180يورو.
هزينه هاي جابجايي يا بازگرداندن بيمه گزار به کشور در طول سفر در اثر بيماري يا حادثه به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
بازگشت اعضاي بلافصل خانواده همراه بيمه گزار به کشور به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
سفر اضطراري يکي از اعضاي بلافصل بيمه گزار به کشور مبدا به دليل بستري بودن وي روزانه 85 يورو تا سقف 850 يورو.
هزينه هاي فقدان گذرنامه، گواهينامه رانندگي و شناسنامه در خارج از کشور تا سقف 200 يورو.
خدمات ارتباطي رايگان.
بازگشت اضطراري به کشور به دليل فوت يکي از اعضاي بلافصل خانواده به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
تحويل دارو به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
بازگرداندن جسد متوفي به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
حواله تضميني وجوه نقد تا سقف 850 يورو.
معاضدت حقوقي تا سقف 1500 يورو.
حواله وجوه نقد تا سقف 850 يورو.
يافتن و ارسال بار و ملزومات شخصي به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
جبران خسارت فقدان بار تحويلي به هواپيما تا سقف 200 يورو.
جبران خسارت تاخير در ورود بار همراه مسافر تا سقف 250 يورو.
منطقه پنج  ( Iraq )
منظور از منطقه پنج، صرفا کشور عراق می باشد. با مسافرت به کشور عراق و انتخاب این گزینه محدودیت زمانی  حداکثر 31 روز وجود دارد. حداکثر تعهدات بیمه ای در این منطقه 10.000 یورو
     تا 12 سال    13 تا 65 سال    66 تا 70 سال    71 تا 75 سال    76 تا 80 سال    81 تا 85 سال
1 الی 7 روز    65400    130800    196200    261600    327000    392400
8الی 15روز    130800    261600    392400    523200    654000    784800
16 الی 23 روز    248520    497040    745560    994080    1242600    1491120
24 الی 31 روز    471970    943940    1415910    1887880    2360940    2832910
پوشش هاي منطقه پنج:
هزينه هاي پزشکي و بستري شدن در بيمارستان تا سقف 10.000 يورو و فرانشيز 25 يورو.
هزينه هاي فوري دندانپزشکي تا سقف 400 يورو و فرانشيز 25يورو.
هزينه هاي جابجايي يا بازگرداندن بيمه گزار به کشور در طول سفر در اثر بيماري يا حادثه به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
بازگشت اعضاي بلافصل خانواده همراه بيمه گزار به کشور به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
خدمات ارتباطي رايگان.
تحويل دارو به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
جبران خسارت فقدان بار تحويلي به هواپيما تا سقف 200 يورو.
منطقه شش (  (Al hajj
منظور از منطقه شش، صرفا طرح مخصوص پوشش حجاج می باشد. این طرح شامل حج واجب و عمره می باشد. با مسافرت به کشور عربستان و انتخاب این گزینه محدودیت زمانی حداکثر 92 روزوجود دارد. حداکثر تعهدات بیمه ای در این منطقه 10.000یورو
     تا 12 سال    13 تا 65 سال    66 تا 70 سال    71 تا 75 سال    76 تا 80 سال    81 تا 85 سال
1 الی 7 روز    62,130    125,350    187,480    250,700    313,920    376,050
8الی 15روز    123,170    246,340    370,600    493,770    618,030    741,200
16 الی 23 روز    144,970    289,940    434,910    579,880    725,940    870,910
24 الی 31 روز    152,600    305,200    458,890    611,490    765,180    917,780
32 الی 45 روز    258,330    517,750    776,080    1,035,500    1,294,920    1,553,250
46 الی 62 روز    265,960    533,010    800,060    1,067,110    1,334,160    1,600,120
63 الی 92 روز    382,590    765,180    1,147,770    1,530,360    1,912,950    2,295,540
پوشش هاي منطقه شش:
هزينه هاي پزشکي و بستري شدن در بيمارستان تا سقف 10.000 يورو و فرانشيز 25 يورو.
هزينه هاي فوري دندانپزشکي تا سقف 400 يورو و فرانشيز 25 يورو.
هزينه هاي تاخير در حرکت تا سقف 180 يورو.
هزينه هاي جابجايي يا بازگرداندن بيمه گزار به کشور در طول سفر در اثر بيماري يا حادثه به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
بازگشت اعضاي بلافصل خانواده همراه بيمه گزار به کشور به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
سفر اضطراري يکي از اعضاي بلافصل بيمه گزار به کشور مبدا به دليل بستري بودن وي روزانه 85 يورو تا سقف 850 يورو.
هزينه هاي فقدان گذرنامه، گواهينامه رانندگي و شناسنامه در خارج از کشور تا سقف 200 يورو.
خدمات ارتباطي رايگان.
بازگشت اضطراري به کشور به دليل فوت يکي از اعضاي بلافصل خانواده به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
تحويل دارو به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
بازگرداندن جسد متوفي به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
حواله تضميني وجوه نقد تا سقف 850 يورو.
معاضدت حقوقي تا سقف 1500 يورو.
حواله وجوه نقد تا سقف 850 يورو.
يافتن و ارسال بار و ملزومات شخصي به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
جبران خسارت فقدان بار تحويلي به هواپيما تا سقف 200 يورو.
جبران خسارت تاخير در ورود بار همراه مسافر تا سقف 100 يورو.
منطقه هفت و هشت
( Schengen& Schengen Gold)
 در این مورد، منظور 28 کشور عضو شينگن می باشد. که عبارتند از: آلمان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، پرتقال، هلند، بلژیک، سوئد، نروژ، لوکزامبورگ، فنلاند، دانمارك، لیتوانی، لتونی، لهستان،مجارستان، اتریش، استونی، اسلواکی،اسلوانی، چک، ایسلند، مالت، یونان، قبرس، بلغارستان، رومانی و سوئیس.
 
حداکثر تعهدات بیمه ای در این منطقه برای بیمه نامه های شینگن 30.000 یورو و برای بیمه نامه های شینگن طلائی 50.000 یورو
 شینگن (30.000 یورو)
     تا 12 سال    13 تا 65 سال    66 تا 70 سال    71 تا 75 سال    76 تا 80 سال    81 تا 85 سال
1 الی 7 روز    92,650    185,300    279,040    371,690    465,430    558,080
8الی 15روز    186,390    374,960    562,440    749,920    936,310    1,124,880
16 الی 23 روز    218,000    436,000    655,090    873,090    1,092,180    1,310,180
24 الی 31 روز    228,900    457,800    687,790    916,690    1,146,680    1,375,580
32 الی 45 روز    358,610    717,220    1,075,830    1,434,440    5,064,140    2,152,750
46 الی 62 روز    401,120    803,330    1,205,540    1,607,750    2,009,960    2,411,080
63 الی 92 روز    570,070    1,141,230    1,711,300    2,281,370    2,852,530    3,422,600
93 الی 120 روز    797,880    1,596,850    2,395,820    3,194,790    3,993,760    4,792,730
121 الی 147 روز    878,540    1,757,080    2,635,620    3,514,160    4,392,700    5,271,240
6 ماهه(180 روز)    1,064,930    2,130,950    3,196,970    4,261,900    5,327,920    6,392,850
یکساله    1,809,400    3,619,890    5,430,380    7,239,780    9,050,270    10,860,760
 شینگن طلایی (50.000 یورو)
     تا 12 سال    13 تا 65 سال    66 تا 70 سال    71 تا 75 سال    76 تا 80 سال    81 تا 85 سال
1 الی 7 روز    123,170    247,430    371,690    495,950    620,210    744,470
8الی 15روز    249,610    499,220    749,920    999,530    1,249,140    1,499,840
16 الی 23 روز    291,030    582,060    873,090    1,165,210    1,456,240    1,747,270
24 الی 31 روز    305,200    611,490    916,690    1,222,980    1,528,180    1,834,470
32 الی 45 روز    477,420    955,930    1,434,440    1,912,950    2,391,460    2,869,970
46 الی 62 روز    535,190    1,071,470    1,607,750    2,142,940    2,679,220    3,215,500
63 الی 92 روز    785,890    1,520,550    2,281,370    3,042,190    3,803,010    4,563,830
93 الی 120 روز    1,064,930    2,129,860    3,194,790    4,259,720    5,324,650    6,389,580
121 الی 147 روز    1,170,660    2,342,410    3,514,160    4,685,910    5,857,660    7,029,410
6 ماهه(180 روز)    1,420,270    2,841,630    4,261,900    5,683,260    7,103,530    8,524,890
یکساله    2,413,260    4,826,520    7,239,780    9,654,130    12,067,390    14,480,650
پوشش هاي منطقه هاي هفت و هشت :
هزينه هاي پزشکي و بستري شدن در بيمارستان تا سقف 30.000 يورو براي شينگن و يورو50.000 براي شينگن طلائي و فرانشيز 25 يورو.
هزينه هاي فوري دندانپزشکي تا سقف 200 يورو و فرانشيز 25 يورو.
هزينه هاي فقدان گذرنامه، گواهينامه رانندگي و شناسنامه در خارج از کشور تا سقف 150 يورو.
خدمات ارتباطي رايگان.
تحويل دارو به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
حواله تضميني وجوه نقد تا سقف 650 يورو.
معاضدت حقوقي تا سقف 700 يورو.
حواله وجوه نقد تا سقف 650 يورو.
يافتن و ارسال بار و ملزومات شخصي به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
جبران خسارت فقدان بار تحويلي به هواپيما تا سقف 200 يورو.
جبران خسارت تاخير در ورود بار همراه مسافر تا سقف 100 يورو.
منطقه نه
(Student Plan Worldwide )
منظور دانشجویانی هستند که برای تحصیل وارد کشور های منطقه یک ( همه کشورهای جهان ) می شوند.
 از نظر زمانی برای دو دوره شش ماهه و یکساله قابل صدور است. حداکثر تعهدات بیمه ای در این مورد 50.000 یورو
     تا 12 سال    13 تا 65 سال    66 تا 70 سال    71 تا 75 سال    76 تا 80 سال    81 تا 85 سال
6 ماهه(180 روز)    423,792    8,475,840    12,713,760    16,951,680    21,189,600    25,427,520
یکساله    6,376,500    12,753,000    19,129,500    25,506,000    31,882,500    38,259,000
منطقه ده
(Student Plan Worldwide Excluding USA& Canada& Australia & Japan )
منظور دانشجویانی هستند که برای تحصیل وارد کشور های منطقه دو ) همه کشور های جهان به جزء امریکاا ، کانادا،ژاپن و استرالیا ( می شوند. از نظر زمانی بیمه نامه در دو دوره زمانی شاش ماهه و یکساله قابا صدور وحداکثرتعهدات بیمه ای در این مورد50.000یورو
     تا 12 سال    13 تا 65 سال    66 تا 70 سال    71 تا 75 سال    76 تا 80 سال    81 تا 85 سال
6 ماهه(180 روز)    3,924,000    7,848,000    11,772,000    15,696,000    19,620,000    23,544,000
یکساله    5,984,100    11,968,200    17,952,300    23,936,400    29,920,500    35,904,600
پوشش هاي دانشجويي ) مناطق نه و ده (:
هزينه هاي پزشکي و بستري شدن در بيمارستان تا سقف 50.000 يورو و فرانشيز 50 يورو.
هزينه هاي فوري دندانپزشکي تا سقف 400 يورو و فرانشيز 25 يورو.
هزينه هاي جابجايي يا بازگرداندن بيمه گزار به کشور در طول سفر در اثر بيماري يا حادثه به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
بازگشت اعضاي بلافصل خانواده همراه بيمه گزار به کشور به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
هزينه هاي فقدان گذرنامه، گواهينامه رانندگي و شناسنامه در خارج از کشور تا سقف 200 يورو.
خدمات ارتباطي رايگان.
تحويل دارو به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
حواله وجوه نقد تا سقف 850 يورو.
جبران خسارت فقدان بار تحويلي به هواپيما تا سقف 200 يورو.
منطقه يازده
 ( Turkey, Armenia, Georgia, Dubai, North Cyprus )
منظور از منطقه یازده، صرفا کشورهاي ترکيه، ارمنستان، گرجستان، قبرس شمالي و شهر دوبي مي باشد
.حداکثر تعهدات بیمه ای در این منطقه 10.000 یورو
     تا 12 سال    13 تا 65 سال    66 تا 70 سال    71 تا 75 سال    76 تا 80 سال    81 تا 85 سال
1 الی 7 روز    65,400    65,400    81,750    150,420    187,480    225,630
8الی 15روز    87,200    87,200    98,100    294,300    367,330    441,450
16 الی 23 روز    119,900    119,900    163,500    349,890    437,090    524,290
24 الی 31 روز    152,600    152,600    274,680    366,240    457,800    549,360
32 الی 45 روز    218,000    239,800    465,430    621,300    776,080    931,950
46 الی 62 روز    272,500    299,750    480,690    640,920    801,150    961,380
63 الی 92 روز    381,500    446,900    686,700    915,600    1,144,500    1,373,400
93 الی 120 روز    490,500    640,920    961,380    1,281,840    1,602,300    1,922,760
121 الی 147 روز    763,000    961,380    1,442,070    1,922,760    2,403,450    2,884,140
6 ماهه(180 روز)    981,000    1,153,220    1,729,830    2,306,440    2,884,140    3,460,750
یکساله    1,526,000    1,960,910    2,940,820    3,921,820    4,902,820    5,882,730
پوشش هاي منطقه يازده:
هزينه هاي پزشکي و بستري شدن در بيمارستان تا سقف 10.000 يورو و فرانشيز 25 يورو.
هزينه هاي فوري دندانپزشکي تا سقف 200 يورو و فرانشيز  25يورو.
هزينه هاي فقدان گذرنامه، گواهينامه رانندگي و شناسنامه در خارج از کشور تا سقف 150 يورو.
خدمات ارتباطي رايگان.
منطقه دوازده
( China, Thailand, Malaysia, India )
منظور از منطقه دوازده، صرفا کشورهاي چين، تايلند، مالزي و هند مي باشد
. حداکثر تعهدات بیمه ای در این منطقه17.500یورو
     تا 12 سال    13 تا 65 سال    66 تا 70 سال    71 تا 75 سال    76 تا 80 سال    81 تا 85 سال
1 الی 7 روز    68,670    137,340    206,010    274,680    343,350    41,202
8الی 15روز    137,340    274,680    412,020    549,360    686,700    824,040
16 الی 23 روز    167,860    336,810    505,760    674,710    843,660    1,011,520
24 الی 31 روز    182,030    364,060    547,180    729,210    912,330    1,094,360
32 الی 45 روز    274,680    549,360    824,040    1,098,720    1,373,400    1,648,080
46 الی 62 روز    298,660    598,410    897,070    1,196,820    1,495,480    1,795,230
63 الی 92 روز    455,620    912,330    1,367,950    1,824,660    2,280,280    2,280,280
93 الی 120 روز    638,740    1,276,390    1,915,130    2,553,870    3,192,610    3,192,610
121 الی 147 روز    701,960    1,405,010    2,106,970    2,810,020    3,513,070    3,513,070
6 ماهه(180 روز)    931,950    1,863,900    2,795,850    3,727,800    4,659,750    4,659,750
یکساله    1,579,410    3,158,820    4,738,230    63,176,400    7,897,050    7,897,050
پوشش هاي منطقه دوازده:
هزينه هاي پزشکي و بستري شدن در بيمارستان تا سقف 17.500 يورو و فرانشيز 25 يورو.
هزينه هاي فوري دندانپزشکي تا سقف 200 يورو و فرانشيز 25 يورو.
هزينه هاي تاخير در حرکت تا سقف 180 يورو.
هزينه هاي جابجايي يا بازگرداندن بيمه گزار به کشور در طول سفر در اثر بيماري يا حادثه به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
بازگشت اعضاي بلافصل خانواده همراه بيمه گزار به کشور به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
سفر اضطراري يکي از اعضاي بلافصل بيمه گزار به کشور مبدا به دليل بستري بودن وي روزانه 85يورو تا سقف 850 يورو.
هزينه هاي فقدان گذرنامه، گواهينامه رانندگي و شناسنامه در خارج از کشور تا سقف 200 يورو.
خدمات ارتباطي رايگان.
بازگشت اضطراري به کشور به دليل فوت يکي از اعضاي بلافصل خانواده به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
تحويل دارو به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
بازگرداندن جسد متوفي به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
حواله تضميني وجوه نقد تا سقف 800 يورو.
معاضدت حقوقي تا سقف 1500 يورو.
حواله وجوه نقد تا سقف 850 يورو.
يافتن و ارسال بار و ملزومات شخصي به ميزان هزينه هاي واقعي انجام شده.
جبران خسارت فقدان بار تحويلي به هواپيما تا سقف 200 يورو.
جبران خسارت تاخير در ورود بار همراه مسافر تا سقف 100 يورو.
http://www.melatbimeh.com منبع: بیمه ملت   
آژانس پرین گشت سفر خوبی را برای شما آرزومند است
 

برای درخواست بیمه مسافرتی باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. ورود به حساب کاربری
❱❱ برگزیده ها
تور کوالالامپور پنانگ نوروز 99
تور کوالالامپور + لنکاوی - نوروز 99
تور 7 شب کوالالامپور ویژه نوروز 99
تور استانبول - بهمن 98
تور آنکارا - بهمن 98
تور دبی - بهمن 98
تور استانبول - زمستان 98
تور استانبول - دی ماه
تور مالزی زمستان 98
تور سریلانکا ( کلمبو + بنتوتا )
تور هند زمستان 98
تور آفریقای جنوبی - اسفند و فروردین 98
تور گرجستان - تفلیس- آذر 98
تور استانبول - ویژه جشن سال نو میلادی
تور دبی - ویژه جشن سال نو میلادی
تور لحظه آخری - استانبول - آذر 98
تور نمایشگاه ساختمان آلمان - بهمن ماه
تور اسپانیا - ایتالیا -دی 98
تور اسپانیا - فروردین ماه
تور ایتالیا - اسفند ماه
تور چین - ویژه نمایشگاه دندانپزشکی
تور استانبول - آذر 98
تور های نوروز 1399
تور دبی- ویژه نمایشگاه ساختمان 2019
تور دبی - ویژه نمایشگاه هوایی دبی 2019
تور استانبول
تور دبی - آبان 98
تور شانگهای - نمایشگاه اتومکانیکا
تور مجارستان - بوداپست (سال نو میلادی 2020)
تور استانبول - 5 شب - مهر 98
تور مالزی مهر 98
تور دبی مهر 98
تور استانبول مهر 98
تور باکو مهر 98
تور کشتی کروز - آبان 98
تور بلغارستان (وارنا) شهریور 98
تور روسیه(سنت پترزبورگ - مسکو) شهریور 98
تور کوش آداسی - ازمیر - بدروم- شهریور 98
تور آنتالیا -شهریور 98
تور کوش آداسی
تور آنتالیا تیر98
تور باکو
تور روسیه تیر98
تور بلغارستان
تور آنتالیا
تور تاتارستان - کازان
تور گرجستان - 9 تیر 98
تور اکراین - کیف
تور هندوستان
قیمت هتل های فرانکفورت- هتل های چهار و پنج (4و5) ستاره - بهار 98
تور آنتالیا - 10 و 11 خرداد
قیمت هتل های نیس- هتل های چهار و پنج (4و5) ستاره - بهار 98
تور نمایشگاه نفت و گاز آسیا OGA - مالزی
تور کوش آداسی - ازمیر - مارماریس و بدروم - 10 خرداد
تور روسیه ( مسکو - سنت پترزبورگ ) 17 , 23 , 24 , 30 , 31 خرداد
تور آنتالیا - 27 , 28 اردیبهشت و 3 , 4 خرداد
تور آنتالیا - 13 , 14 , 20 ,21 اردیبهشت
تور کوش آداسی - 6 اردیبهشت
قیمت هتل های لیورپول - هتل های چهار و پنج (4و5) ستاره - بهار 98
قیمت ترانسفر فرودگاهی شارجه
ابوظبی
دبی
پکیج گشت شهری
قیمت هتل های چهارستاره پکن نوروز 95