عوارض خروج از کشور

بر اساس ماده 45 قانون ماليات بر ارزش افزوده براي سال جاري، عوارض خروج از كشور براي هر مسافر(حتی افراد زیر دو سال) به مقاصد بين المللي 75 هزار تومان و براي مقاصد زيارتي 37 هزار و 500 تومان است.

در راستاي اجراي قانون اخذ عوارض خروج از كشور تمام هموطناني كه قصد خروج از طريق مرز هوايي فرودگاه‌ها را دارند، موظف به پرداخت عوارض مصوب هستند.

برابر قوانين مصوب، مسافران ايراني كه قصد خروج از كشور را دارند بايستي عوارض خروج از كشور پرداخت كنند و به استناد تبصره ماده 45 قانون ماليات بر ارزش افزوده، ايرانيان مقيم خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي از وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعي هستند در خصوص پرداخت وجوه عوارض خروج از كشور مستثني شده‌اند لذا كليه ايرانيان مقيم خارج از كشور براي خروج از كشور در صورت عدم ارائه كارنامه شغلي مي‌بايست برابر مقررات عوارض خروج از كشور پرداخت كنند.

پرین گشت پیشنهاد میکند ، مسافرانی كه قصد سفر به خارج از كشور را دارند لازم است قبل از مراجعه به فرودگاه عوارض خروج از كشور خود را در شعب با نك ملي سراسر كشور پرداخت كرده تا در هنگام انجام فرآيندهاي پذيرش مسافر و حضور در گيت هاي گذرنامه با ارائه فيش واريزي به ماموران كنترل گذرنامه به سهولت تردد كنند.

شماره حساب عوارض خروج از کشور نزد بانک ملی

شماره حساب 2110100250009 بنام اداره مالیات